Uitbreiding Bedrijfshulpverlening

basishulpverleningEr komt geen nieuwe AMvB over Basishulpverlening als vervanging voor Bedrijfshulpverlening. In plaats daarvan wordt bestaande Wetgeving over Bedrijfshulpverlening verduidelijkt. Dit heeft tot gevolg dat naast bedrijven ook anderen BHV moeten hebben.

Geen basishulpverlening

Enige jaren geleden is door de ministeries van SZW, VROM en BZK een voorstel voor het Besluit basishulpverlening gemaakt. Met deze conceptregeling wilde men onder andere bereiken dat de hulpverlening beter zou worden georganiseerd en de verantwoordelijkheidsverdeling bij incidenten beter zou worden vastgelegd. Niet alleen bedrijven zouden aan dit Besluit moeten voldoen, maar ook burgers, organisaties, instellingen en de overheid zelf. Het concept werd via een internetconsultatie voorgelegd en NedCert heeft toen kritisch op dit voorstel gereageerd. Inmiddels is het duidelijk dat de overheid van deze conceptregeling heeft afgezien, want in een brief aan de Tweede Kamer laat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L.F. Asscher weten dat in een tijd van versobering en bezuinigingen toenemende regeldruk ongewenst is.

Doelvoorschriften

Organisaties hebben de ruimte om zelf te bepalen hoe zij de BHV binnen hun organisatie inrichten, de regels zullen daarom als doelvoorschrift worden vastgelegd, zodat maatwerk mogelijk is. Wel zal in de Arbeidsomstandighedenwet duidelijker worden beschreven welke voorschriften gelden voor evacuatie in noodsituaties, bestrijding van brand en verlening van eerste hulp bij ongevallen. Ook zal het Bouwbesluit 2012 nog duidelijker worden over het brandveilig gebruik van een gebouw en de ontruiming van personen bij brand. Het gaat hierbij om het adequaat evacueren van patiënten in een ziekenhuis, gedetineerden, bezoekers van een discotheek en evenementen, in het geval van brand of een andere calamiteit. Het voorstel is om specifiek over ontruimen bij brand een artikel in het Bouwbesluit op te nemen. Verwacht wordt dat de voorstellen tot wijziging van de Arbowet en het Bouwbesluit 2012 nog dit jaar (2014) aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden.

Bron: Kamerbrief over regelgeving Bedrijfs- en basishulpverlening